De libris marru scriptis Catonis de agri cultura disputatio

발행: 연대 미상

분량: 30페이지

출처: archive.org

분류: 역사 & 지리

5쪽

S. D.

CIVIBUS SI S.

1 catonis et Varr0nis de re rustica libris lectiones antiquissimi c0dicis quas Angelus Politianus in principe ditione, quae Venetiis anno 147 lacta est, adn0taverat, ad priscam et genuinam scripturam restituendam plurimum valere a peritis harum rerum iudicibus intellectum est, ubi primum excerpta olitiani a G0snero, qui ea ab Henric Brenkmanno descripta habebat anno l775 in editione scriptorum rei rusticae edita sunt. mesnerus autem, ut omnem scripturam varietatem in his libris ante oculos p0neret, una cum lectionibus a olitian ex duobus inicibus xcerptis nam praeter antiquum codicem quem dixi altorum aliquanto ascentiorem adhibuerat ismnem discrepantiam impress0rum antea exemplarium adn0tavit. 'u0d quidem in princip0 editione, qua in excutiendis libris manu scriptis Mitianus usus erat, haud dubie ad rem portinebat. nam Gesnem tum, cum a sua editi0ne ea quae olitianus adn0taverat discropabant, haec adscript eius n0mine in adnotatione exhibuit in reliquis, ubi impressorum librorum octione adposuit neque quid a Politiano mutatum esset indicavit, hoc instituto significari volebat principem diti0nsm ita ab ill0 0rrectam esse, ut cum sua lecti0ne eius excerpta c0nsentirent cumque ip8 editi nem sequeretur etri Victorii, qui libros ex 00dsm veter codice, qu ante eum olitianus usus erat, emendatos ediderat, plurima lecti0nes quas ab h0 adn0tatae erant iam in textum receptas invenit, ex antiquioribus autem editionibus magnam lecti0num diversarum m0lem in adn0tati0ne coacervavi quies factum est ut ii qui post imosnerum in his libris pream conlocaverunt in err0rem inducerentur ut illis qu0que aliquam auctoritatem tribuendam putarent, quandoquidem c0dicum manu scriptorum lectiones, ut ait schneiderus, antiquissimis editionibus fideliter expressas isse inibi persuaserant. acrius tamen iudicantes iam olim perspexerant uno c0dice a olitian et Victorio excusso innem scripturae nctis traditae memoriam continori eaque quae ab illa recedorent ut 0niecturis tribuenda esse editorum

vel corruptelis librorum manu scriptorum, quibus illi in militionibus parandis usi orantieertius et de auctoritate codicis ut d fide 0litiani tum iudicari poterat, cum speri ips0ex0mpi principis editionis qu0d 0litianus adnotaverat et conlatis libris manu scriptis qui

6쪽

Itaque cum mihi adparuisset cΡ0litiani codice omnes qui nunc supersunt libros duct0se8Se, neque Ver ipsum archetypum est diligentia, quam n0 desideramus, ab ill plans excussum esse vidi8sem, ad fidem eius supplendam vel confirmaudam ap0grapha eiusdem codicis adhibenda erant his rationibus ductus nuper Catonis librum ad dem archetypiexactum edidi d libris qui uihi ad eam in parati erant tum dicam, cum Varronis librus similiter ad fidem c0dicis exact0s addider0. interim hac scribendi occasi0ne, ullis mihi blata est, utar, ut ea quae legentibus pus esse videbuntur Xposam.Ρ0litianus igitur, ut dixi, du0bus codicibus usus est sed e0rum unum antiquiSSimum, quem supra dixi, cum edit exemplari ita e0ntulit, ut mnem scripturae discrepantiam adn0taret, ex alter pstuca, qua maXime memorabilia videbantur, adscripsit et rubr0 M0re X-arata ab illis quae antea ex pri0re c0dice atrament usus adn0taverat distinxit . de pri0re codic in fine libr0rum Varr0nis subscripsit haec, Contui ego Ans Politianus Catonis

hos, m Varronis re/rum rusticarum bellos cun uetustissimo coice eae Diui Marcii, Flore 1ιtina bibliotheca sic ut ne e quidem non asci siemem Si qua deprauatiora ide--τ tur hoc enim nobis emendandi nouos codices institutum lacu te ne quid eae nostro temere adiceremus, neu quid omitteremus, quod in antiquioribus Memplari s inuenissem o-Quod si hoc priores librarii institutum probassent, non tantum projecto ne tit labori que posteris reliquissent. Sicubi ergo nostrum adhibuimus iudicium, relictis tamen antiquae lectio=ιis vestigiis a liquibus suum cuique liberum reliquimus . Vade lector: et meum hunc labore in Boni Consule Florensiae In Diui Pauli ipso bacchanaliorum Do MCCCCLXXXII Anno Altero scilicet nostrae publicae prolis Honis o mouidianos astos et C stronis Ad hermnium Rhetoricos libros enarrabamus ac raec8 linguae rudimenta Florentinae iuuentuti dictabamus pra0terea ad Varr. II 17, 24 ubia Anem graincum de desectu codicis, quo reliqua pars perierat, scribit haec hactenus cum uetustissimo codice mendaui. nam reliquum in illo quidem deest eiusdem codicis mentionem secit misceli. e. 3b, hoc es in uenerandae et talis exemplari e rublica

ymitis Medicae bibliotheca sic inuenio Varr. I 83 In Euhemeri libris uersis diem bacchanali0nim autem, qu0 pii a se persectum esse scribit, dicit vigiliam istunt quadragesimalis, qui dies fuit ili anu dies XX mensis Februarii aliqu0 mensibus post inspexit alterum c0dicem, de qu0 08 illam pri0rem subscripti0nem item rubrica, sicut in ipsis

codicis excerptis usus scripsit haec, Contuli et cum altero semiuetere codice . sed mmdosiore Unde sollicet ea sumpse sunt quae uideas rubris esse notata. A/mo eo m in s

Decembri . v. Idem lecti0nes duorum c0dicum divers scriptura c0lore satis certo distincta sunt, paucis quidem l is xceptis, in quibus pr0pter subfuscum atramenti colorem vidctatur dubitariis se ex uir codice id quod adscriptum est depr0mptum esset . quani- quam Gesnerus vel is quem ille auctirem secutus erat interdum etiam, ubi nulla dubitatio erat, in ea re erravit, cum priori codici tribuero quae ad alterum periinebant sed ut 0fide euriim quae ex Marciano cudice adscripta sunt recte iudicetur, sciendum est, quem stmodum in riis adn0tandis l0litianus versatus Sit nam iterumque Singulas vel paucasDj0jtjgod by

7쪽

litteras, ad quas discrepantia scripturae pertinebat, in edit exemplari subducta line0la n0tavit et quod pro his in manu script libr0 legebatur superscripsit siquid in diti0n additum inveniebat, qu0 in codice nun legebatur, teni subducta linea n0tRvit tum, cum gravior erat discrepantia, integram codicis lecti0nem in margin adscripsit et u illa pertineret signis quibusdam additis indicavit in hoc igitur adn0tandi neg0ti int0rdum minus diligentsrreni gessit, cum ea quae e manu script libr0 deleri vel mutari utebat n0 plan accurato significaret mus innia quae in uno v0cabul aliter scripta invenit mutaret, sed quaedam ad fidem codicis corrigoret, alia sic, ut in editi0n habebantur, relinqueret inscripti0nes, quibus capitula libr6rum in principe editione distincta sunt, in Cat0nis libro ita, ut in c0dice eas scripta invenerat, correxit, numer08 ab edit0re addit0s delevit in iis l0cis, in quibus integras inscriptions ex codic d0scriptas exhibuit, plerumque ant0p08it i littera rubricarum l0c eas habendas esse significavit in Varr0nis libri et numerus capitum et ipsos titulos delevit altorius codicis seti0n0s numer paucae et rubrica exaratae similiter partim in marginibus partim inter lineas scripta sunt praeterea singula verba eiusdem 0litiani manu saepe in marginibus scripta sunt, quibus ille partim argumenta rerum, de quibus agitur, breviter indicavit, partim verba antiqua vel aliqu0 0d mem irabilia n0tari v0luit.

in his modo atrament m0d rubrica usus est pauen autem Sunt, quae, qu0niam eandem

scripturam atque excerpta Marciani c0dicis reserunt, dubitari p0test an ex marginibus manu seripti libri stita sint reliqu0rum scriptura ab excaerptis utriusque c0dicis diversa est, et alia quidsm olitianus, antequam manu script08 libros adhibebat, scripsisse, alia p0stea

addidisse videtur denique etiam c0niecturas n0nnulla rubrica quidem, qua ipsa in recen-60re quoque codice c0nferend usu erat, exaratas adscripsit quas c0niectura quamquam

anteposita nota lecti0nibus e ici distinxit, tamen n0 pr0rsu accurate illa separavit, sed cum eo c0nsili eum librum adhibuisbet, ut 0rruptam antiqui e0dicis scripturam, si seri p0880t, ex eo mendaret 00demque lamp0re ut videtur, Siquid ipse c0niectura invenerat, adscriberet, n0 constanter, quid ipse e0niecisset, quid in c0dice scriptum invenisset, indicavit.

Ρ0st 0litianum iisdem codicibus usus est et rus Viet 0rius, qui ann0 54 primum Catonis et Varronis libr0s, deindo etiam columella et alladii libr0s didit sique editiunt insequenti ann addidit explicati0nes suariam in cat0nem Varr0nem c0lumellam castigati0num Lugduni apud Sebastianum Gryphium is igitur in praelati0ne explicati0num de libris manu scriptis in Caton si Varr0n a s adhibitis scripsit haec, quae h0 l0c0 repetam, pr0pterea

qu0d nem accuratius veterem c0dicem descripsit. VI hunc laborem non ingemit, aut doctrinae ostentandae causa, sed Optimunι auctorem, Astipue studiosos adiuuandi suscepi cupio in primis dem meam probari. Nam si mediocris diligentiae laudem assequi potuero, non fetistra mihi in tam molesto negotio uersatus uidetor. Quibus igitur auaesitis Mus sim, et quomodo me in hac re gesserim, e lanabo Auxilia autem Vetusti libri fuerunt, sine quibus ne dum hoc opus

agyressetιm fuerim, uiae hos re in rusticarum criptores, re accuratius Serem, in manus unquam cepissem omnes enim omnium conatus sine illorum ope aut irritos

8쪽

esse, aut parum rurem p 3 puto. Tetrastissimum uolum/n est in diui Maro bibli theca, in quo M. Catonis unus liber est, quem de Re russica scripsit ac tres M. Terentia Varroriis Rerum item rusticarum. Is unus liber, ut uerum auear, et ut ueris laudi a ipsum ornem, maiores mai utilitates praebuit, quam uniuersi adii superat enim inquos, quos habui, lotas interuallo, et uetustate, et fidelitate. Nec tamen cuncti, qui in eo continebantur auctores, ad nos peruenerunt: nam duo toti uetustate collapsi sunt, et M. Varronis aetrema etiam pars dejecit. Quema modum autem eae uetere inscristione,

quae in ronte libri est, cognoscimu in uni oderati Columellae XII libri illi etiam

strant, et unus ante illos Claudi Martialis literae tamen et antiquitate, et nequemii attriti in iram parte libri ita diaetae sunt, ut rubricam superinducere opus uerit rubrica enim notatae huiuscemodi inscriptiones in eo sunt quare macia aliqua in his nominibus Me pol t. Martialis amm aperte leuitur Martialem autem Hierem juisse rei rusticae scriptor em testimonio etiam Palladii didicimus. Servius quoque Vergilii interpres cum locum illum e IIII Geomicorum de raret, atq- aliis post commemoraud relinquo inquit Gargilium Martialem signiscat. Sitne idem adlacini, et Seruit, Martialis, studiose quaerere nunc minime oportet. Hoc aut- Hisqueτe nolui, quin notum jacerem, ut uetustas huius libri intestigeretur, qui illis temporibus scriptus just, quibu alii adhuc scriptore reperiebantur, qui postea neglissenti hominum, aut

seculorum iniquitate perierunt. Ille autem si totus intesσφι consecreatus e et, et Iunium Columesiam ortasse emendatiorem, et adium quo caremus, non ne9lisendum scriptorem Meremus. Habui etiam eosdem auctore in adio uolumine, non acie u iusto, neque adeo ideli, quod literis Gallicis scriptum uidebatur. Id aut Medis abibliotheca promps i et non paucos item alios qui illic custodiuntur, quos nunc nece enon est Omnes nominare. De uno autem tantum, qui diligente Maraitus juit, et bono exemplari inscriptus Patauit, non tacebo Francisci autem Barbari, patricis Veneti, quondam Dis et eius studio tu ea urbe, in qua doctrinarum domicilium est, digenter deseriphus uisse illic traditur. Hi sunt prae pue codiceo, quorum auctoritate Sussurn nam alii, aut de optimo illo desmisti, aut ita mendose et neuligenter scripti sunt, ut eorum testimonium paruum pondus merito habiturum uos. Quomodo susceptum negotium administrarim, eae in dis nunc e licationibus mi apparebit.

quantum Marcian codici prae reliquis tribuerit declaravit adnotatione ad Varr. III 1ι,24. limus, ac uel tissimus codex, ubicinam Graecum. Quae postrema uerba in Osunt: Hiquum enim libri dejecit. Hinc autem integritas Aus codicis intestim potest,

quod extremum hunc librum multae, ac masnae maculae statim occuparunt antea supers sterim non tam licenter magalantur, aut si improbsia se eaetuli mi, Otreant coerceri. Ipse nunc eo praeridi destitutus, quid jaciam, non habeo quo muta nimplures manu sc yytos libros et risiare possim, certum tamen ducem, quo conjidam =ιο ι

9쪽

justre potuisset, una cum is conseruatus is et et alium, tamet habemus, emendatiorem ut puto, haberemus.

' fundament autem nova editionis Victorius editi0nem Aldinam anno 15 14 Iucundo Veronensi laetam, in qua plurima ab editore panim ex manu scriptis libris partimc0niectura mutata erant, habuit haud nim et tum maxime pervulgata erat tis Victorio ita expressa est, ut universam verborum scripti0nem et distincti0nem quae in illa est , praesentaret atque etiam lectiones quasdam Aldina editi0nis pr0prias neglecta codicumscriptura inops recepit, ut at ol instipato pro instipa, 3 Dcipem pro bubus piso forente arito pr piro forent dapem pro bubus Dram, si dum quinquies quinque Numeres pro dum quinque numeres, vel in adn0tati0nibus lemmatis l0c posuit, ut eat 39 Et niti sicca alligato. Si in una editione in altera Et nisi sicca'. nam viti in Aldinaeditions, nisi in prioribus legitur itaque cum Victorius ita rem g0rit, ut Aldinam diti0nem adhibitis codicibus, in primis Marci 0, 0rrigeret, sequitur ut quae cum illa c0n80ntiunt ex edito exemplari ab eo recepta, non e manu script libr0 petita sint sed n0vas lecti0nes, quae in Aldina editi0ne non inveniuntur neque ex exemplaribus antea inpressis peti 0terant, libris manu scriptis, in primis Marcian codici debuit denique praeter haec quae in editionem recepit in nonnullis locis, d quibus in explicati0nibus disputavit, lectiones eudicis indicavit. in libris manu scriptis qui nunc sup0rsunt antiquissimus est arisinus 6842 Α, qui Catonis si Varronis libros saecul du0decim exeunte vel ineunt terti decim in

membranis script08 0ntinet qui c0dex qu0niam rectius quam reliqui scripturam archetypi, de quo quaerimus, xpressam reseri, n0 inutile videtur larinam libri describere accuratius. est igitur Mi0rum sexaginta quattu0 Drmae quadratae scriptura librarius usus est accurata, sed parum aequali. nam in aliis paginis mai0r, in aliis min0 est versuum numerus a du0dequadraginta, si recto numeravi, versibus usque ad quadraginta sex quo factum est

ut propter minutam litterarum guram, insuscatis praesertim membranis, in nonnullis locis difficilius legatur distincti verbonam valde inceria et saepe missa, pro ae c0nstanti usue scriptum est in gura litterarum vel in e0mpendiis scripturae nihil inveni, qu0 iure possit ad aetatem insunt terti decim saecul inseri0rem resem qu0 iudicium collega artis pala00graphicae peritissimus nitelmus Schum examinatis singularum illararum lamis et collatis aliis codicibus, de n0rum aetate certo c0nstabat, etiam magis confirmavit idem habitum membranarum et rationem scribendi c0ntemplatus pr0babile esse adseveravit in Italia scriptum esse librum in prima pagina eadem manu, qua ipse c0de scriptus est, rubr0c0lore scripta sunt haec, In hoc odiae instra scripto Gri continentur de re Rusolea M. Catonis liber =ius Terentii Varronis libri III sequitur index capitulonim catonis additis numeris I Quomodo agrum emi pararique oporteat De salsura Ofelle puteolane deinde pr00emium catonis, in quo m0m0rabile est librarium simili seribendi gener atque in titulis capitulorum usum esse. nam in h0 qu0que, sicut in illis, verba spatiis quibusdam clictis et num0ris interp0sitis distincta sunt, Est interdum pre-Dj0jtjgod by

10쪽

VIII

euare me 'at ira rem querere M tam reiculo m sit. Et te noetherari si tam honestum

sis Molores nostri sic habuerunt et ita in legibus XVII omiserunt sqq. Calanisti instinciis intermiss0 spati capitulis et adpositis in margine numeris capitul0rum

scriptus est rubricam Suis i is, ibi spatium Scriptura vacuum eius rei causa relictum erat postea eadem manu addita Sunt, praep08lia in prima parte libri littera , quae in1-,sieris re parte plerumque omiSin est 408 Catonem clibri-Varr0nis scripti sunt ita,

s 224 M. CATONIS DE AGRICULPURA XPLI est eli D, Varronis Rerum

M. Varronis inerum RUSTICARUM LIB. III EXPLICIT. nil hoe libyos, otios tueri uus mPO . Amen. Sicut nauiganti dulcis est, portus ita scriptori nouissimus Versus ibi qu0que prim libr index capitulorum praescriptus est, n0n additis tamen, sicut in cnt0ni libr0, numeris. neque in ipso libr0 rubricae repetitae si distinctio capitul0rum acta est, sed innia c0ntinu scripta sunt pauca, quae ad argumentum Hrum qiui fractantur indicandum vel ad distinctionem partium significandam pertinent, in madiginibus adn0tata imi eadem est ratio Mundi et tertii libri, quibus index capitul0rum praescriptu n0 est in prima seriptura multa eadem manu correcta sunt litteris vel verbis quae Rutea mi88a erant superscriptis vel in margine additis. atque haec quidem ut in dom librarii manum reserunt, ita haud dubie ex e0dem archetyp0 qu0 librarius denuoc0ntuli88 cum prima Scriptura videtur, petita sunt ab iis diversa sunt alia, quae multo recenti0re temp0re vel in ipsis verbis c0rrecta vel in marginibus adscripta Sunt, quae mihi quinti decim , sareul n0 antiqui bra esse videbantur. Iam Ver e archetyp c0dice, quem P0litianus et Vict irius usurpaverunt, accurate descriptum esse)strisinum c0nsensus d0cet hirimarum lecti0num, quas illi ex Marciano codice attulerunt nam etiamsi in libr0 mend08 Script multa inveniuntur scripturae vitia, quae archetyp tribui nequeunt, tam0 sciens nihil innin librarius mutavit, sed cum et rerum et verb0rum quae describebat parum intellegens esset, saepe ign0rantia vel 'glegentia lap8u 08t, ceterum ea qua scripta invenit in suum exemplum qua maxima p0terat fido transtulit atque etiam qua in margin veteris c0digis adscripta vel 0rrecta erant repetivit. cuius rei exempla ex du0bus Catonis l0cis deprompta adscribere sufficiat. conroia Colus non ascetur 'in margine ptimi exemplaris ead0m manu qua liber exaratus est' nocebit adscriptum esse Victorius adnesavit nascetur superscript nocebit abst

q'inquagena riam injundito aquae marinae . . tum acina de uvis miscellia decarpit de copione in margine primum ad Q . X adscriptum erat undrontalia. quamquam illii aperi err0re h quae supra scripta sunt adn0tavit Politianus deinde pr de copio auct0ribus 0litian et Victori c0rrectum de copione. utrumque in margine arisini 0dicis adscriptum est item aut post id num condito indolia lauta Pura et sicca, ubi ad . pura in margine adscriptum suisse curata 0litianus et Vict0rius testantur idem x0cabulum sto. ita adscriptum est in margineiarisini libri.Dj0jtjgod by

SEARCH

MENU NAVIGATION