Diagnoses plantarum peninsulae ibericae novarum, a variis collectoribus ...

발행: 연대 미상

분량: 52페이지

출처: archive.org

분류: 식물학

5쪽

a variis otieetoribu sedentiori tempore loetarum

autore

7쪽

In variis plantaram collectionibus, quas botante plures, loram peninsulae Ibericae recentiori tempore perlustrantes benevole mihi obtulerunt vel ad determinandum tradiderunt, non paucas species vel pro ora iuvanico-Lusitana novas vel omnino indescriptas inveni. Ita l. Cossa plantas Catalauniae, os eos Aragoniae, Lere sche Castellanas et Valentinas, Frisgo et in klor Boeticas Rod rigue Balearicas largiti sunt, quae omnes ad pleniorem cognitionem orae ispanicae valde contribuerunt. Prae reliquis autem iter 18T a clarius. achel et inhier per omnem fere

Bispaniam et Lusitaniam susceptum largam observationum et specierum novarum messem dedit. Consensu clarissimorum virorum conssor, descriptiones specierum, quae mihi aut novae aut praecipue memorabiles visae sunt, hoc loco comunctim proferre injectis no nullis, quae ab aliis collectoribus communicatae sunt.1. Oh cie furtia rostro tua Rachel et Lango cum speciminibus premaeis a me 1852 propera Corun Gallodiae fas huctifero lectis, quorum in Pugili pl. msp. pag. 3 mentionem diei, omnino conveniunt specimina optime florigera, abi. Ηachel in Serra de Cinfra Lusitaniae lecta. aec forma a reliquis speciminibus h. fasciculati, quae ex Rispania et Lusitania examinavi, ita differt, ut

8쪽

speciei distinctae potius quam varietatis situlo merere videatur. Differentiae principales harum 2 specierum, inter quas forma fran8sa forinon vidimus, ita exprimendae: 1. o. Dacictitarua Caulos erecti . inferuo geniculato- adscendentes 1 -18 centimetr longi, liformes folia anguste linearia, plana, reeta thyrsus laxus, 3- censim longus, basi interrupte ramosus, radiis primariis longatis, basi nudis; arista glumarum capillaris, flavescens, ipsa tum duplo v. subfriplo longior. Specimina examinavimus Bispanica Madrid, Iero de la Fron- fera Schou . 'lasencia Boum. et Lusitanica Faro inoum.).2. h. yrοενα,ε. Caules firmi, sed multo breviores 3-5centimefr.), diffuse prostrati, foliorum inferiorum denso aggregatorum vaginis ligulisque membranaceis invicem approximatis dense obiecti folia se face o- involuta, saepe curvata thyrsu Cabbreviatus, 1- cm longus, vali- oblongus, dense Spica formi- confractus, radiis brevissimis, a basi inde spiculiferis. arista glumis concolor violacem, glum ipsa parum longior v. aequilonga.Ηispania in locis humidis inier rupes maritimas prope laCoruna, o Aug. fructifer Me., Lusitania Serra de intra in arenosis, bai florigerrimekol)l2. Ocire L οεcοaii ge. n. p. C. Matri var L c. Ser. exsicc. . Arag. . sa). Caespitosa(8 culmis erectis c. 6 decimoir. aliis, laevibus v. superae leviter scabriusculis foliis glaucescentibus, linearibus, latis, margine et dorso apicem versus leviter scabri culis, litorum laevibus, breviusculis caulinis superioribus spicam inferiorem vix affingentibus), vagina laxa antico pallida, minus rubropunctata, in auriculam oppositi foliam producta, ligula brevi, pallide fusca, aream vali-oblongam circumscribente; bracie in t longe vaginante, basin spicaea non affingente spica mascula solitaria, lineari, m. longa, foemineis 2- cylindraceis, erectis, invicem longe remotis, inferiore longiusculo pedunculam, superiore sessili spicae g

9쪽

approximata squamis floralibus ovatis, sensim longe cuspidati8, pallido fusco-membranaceis, nervo dorsali viridi excurrente scabriusculis, fructu maturitate caducissimo, patente paulo brevioribus; stylis B, peri gyni utrinque eonvexo, vare, glabro, viridi, inter 2 nervos laterales validiores striis pluribus a conspicuis pereuraο, in rostrum longum, obliquum, breviter bidentatum deοrsum spectans subito acuminato, secus nervos laterales ciliatο- scabro; caryopsi breviter stipitato, frigono lateribus ellipticis, cinerascenti- fusco, opaco, punctato. Circa Castolseras Aragoniae ad ripas corrugi la acoquia uevavvoeati parcius is Iun. c. l. matur. Lo Sco Si An huc pertineat species nomine C. Matrii a l. inhier prAlhambra Graiiaiensium lecta, ob defectum speciminum duudicare

non audeo.

Ad sectionem C. distantis evidenter pertinet C. punctatae et C distanti habitu magis quam C. Matrii similis. C. Matrii coss.et Germ. quacum l. invenior cum dubio nostram conjunxeras, non

solium res habitu, sed phiribus quoque characteribus differt v. e. foliis brevioribus, apice summo excepto laevissimis, pallide, vix glauco iridibus, caule paucisolio, spicaa brevi, clavata, 1-Vivem longa, spicis Tovali-subrofundis, invicem approximatis, fructibus maturitate persistentibus, perigynio brevius rostrato, rostro rectiuSeulo, caryopsi pallide flavo-viridi M. Comparatis igitur speciminibus suppetentibus cum figuris C. Matrii Coss. si tab. 85, ge. Redgr. f. 3T et speciminibus authenticis ab I say communicatis in here hori. Mun. quibus exacte respondens specimina a me in Pyrenaeis lecta, valde dubito, plantam Aragonensem huc referii

C. distans'. et C. punctata aud. ela habitu simillimae, tamen magis a nostra disseim fluctibus maturis diu persissentibus, perigyni laevi, nitido obsolet striam, rostro recla, profunde bifido, est opsi pallido etc. 8 3. Ocirem inhieri M. ad ins Caespitosa, surculis leviter reuato-adscendentibus, culmo recto, d- em longo inferno laevi,

10쪽

6 225

superne obsolet scabriusculo foliis glauciaecentibus, linearibus, longe acuminatis 3- mm latis, margine imprimis et pagina inferiore eximie scabris, caulinis pluribus, longioribus quam praeced. vagina laxa, antice pallida, minus fusco-punctata, in auriculam oppositi foliam producta, ligula brevi, pallide fusca, aream oblongam circumscribente bractea inferiore longe vaginante, culmum Saepius longe superante, spiculi Aomnibus foemineis flores staminiferos nullos vidi), ovali- cylindricis, erectis, inferiore pedunculata longe remota, pedunculo spicula longitudine . ultra, superioribus sensim brevius pedunculatis, Summis sessilibus in spicam compositam approxima sis, squamis floralibus e basi ovato sensim longo subulato uspidatis, pallide membrana mo-hyalinis uere dorsali viridi margineque fusceScense apicem versus scabrido-ciliatis, fructu ma- fur horigonsaliter patente brevioribus per i gyni ova fo- elliptico, Sub compresso, viridi, glabro, inter 2 nervos laterales validiores striis subtilioribus, sed sat conspicuis percurso, oblique rostrato, ostro longato, obsolet bilobo, ad medium usquo

scabro-ciliato, stigmatibus d caryopsi stipitato, frigono, lateribus elliptic obovatis, lutescenti- viridi laevi, nitido. Ad aquaeductum Athambrae supra Granatam urbem die 12 Iul. 182 florigeram legis cl. . in ter. Aliud specimen, Granatensi exacte simile, mictiferum ad ripas fluvii suadalope pr. Cassolseras

Aragoniae lectum communicavis es. Lo Scos, ita signatum convienen varios en que se Carex Matrii, eas nov. Postea vero es. Loscos speciem praecedensem nomine C. Matri var designatam, etiam circa Castelaeras lectam, sed ab hac non parum recedentem distribuit.

Cl. in te in liti monet, se hanc plantam in quo ille quoque stamina nulla vidis, in consortio C. Matri Joseosii crescentem legisse, tempore autem florentem, quo illius fructus jam delapsi erant. Suspicatur igitur, hanc vel hybridam prolem praecedentis

cum alia Caricis specie, vel formam monstrorum esse. Certe infusomnino misexualis omnium, quae vidi, speciminum aliquid monstrosi indicare videtur, cum non supponere liceat, plantam Sse dioecam.

SEARCH

MENU NAVIGATION