Homeri Odysseae libri 8., Francisco Florido Sabino interprete, ..

발행: 1545년

분량: 173페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

1쪽

se Bibliotheca

4쪽

ODYSSE AE LIBRI VIII,

Francisco Florido Sabino interprete, AD FRANCI SC V M VALESIUM, Galliarum Regem Christianissimum.

6쪽

FRANCISCO VALE SIO GALLIARUM REGI CHRISTIANIS SI MO

Franciscus Floridus Sabinus S. P. D. Emper existimavi, Regum Rex praelianti si me,eos homines summa laude dignos esse, qui ut magis re si nomine caeteris se animatibus praestitisse ostenderent, fiu- Xum atque umbratile mortalis uitae spacium aliquo immortali opere edito fulcientes, aliquando se uixisse testati sunt. Cu enim solis hominibus ratione uti posse concessiim sit: illi certe qui bii suis pecudibus stupidiores uideri debent, qui mortali

tantum corpori inseruientes, suum nomen mise re obscurare,quam immortalem animum propositis etiam gloriae praemiis exornare malunt cu na

turam ipsam etia in pinguioribus rudium animis nonullas quae redae apud posteros quoad eius fieri possit immortali tatis scintillas posuisse,plurimis

indiciis cognoscamus. Verum cum iis qui opus aliquod uiro dignum perficere conatur, uaria sint ad id consequendu proposita: qui certe altiore in ter homines animo antecellut aut ad summos honores,imperiaque in capessenda Republica aut ad doctrinae studia totis se uiribus conserunt. Quo rum cum maxime laudandi sint, qui egregiis ope

ribus illustres,plurimum sibi, suis ciuibus,orbique a ii

7쪽

profuerunt, dum aut Respublicas prudeter administrant,aut imperia bellicis artibus proserut,prolataue tutatunsummam tamen etiam literaru studiosos laude promereri par est tum quod aliorum res gestas tradunt memoriae hominu sempiternae: tum quod ipsi phirimu per se nobis ad omne uitae genus expurgandum poliendumq; conserunt. Qua in re no me latet, uix satis inter doctos constare,quodnam scriptorum genus aliis anteferendii ex istiment. Caeterum si rem ipsam propius spe etemus,nemo faue meo iudicio pudenter eam 4audem poetis praecipue tribuendam esse negauerit Nam ut omnia diligentius quaeramus: siue ex erum ditione, quae magnam nobis affert utilitatem,liue ex uetustate, scriptoru excelletia metiri uelimus, utrunq; in poetis longe clarius quam in aliis enitescere videmus. Quid enim, obsecro,humanae uitae utilius, magis'; expetendum, quam poetarum scripta dicere audebimusὶ cu non modo omnium

scientiarum uestigia in iis inueniantur, sed ab iis omnium doctrinaru scaturigines affatim effluxisse nemo sit qui ambigat. na ea quae ad instituendos hominia animos pertinet, in poetis, ut si usqua in

aliis, uberrime inuentiatum receptumq; est,n5 modo aetate prouectiorum animos, sed etiam puero rum ora, assidua poetarum lectione esse formada. Ia quae ad antiquitate attinet,ita per se sunt conspicua, ut longiorem oratione no desiderent. Enim

uero supra Orpheum, Mutatim, Hesiodum, Ho

8쪽

merugi, nullos in literis, modo paulo excelletio res Hebraeos latum excipio floruisse uidebimus, cu ipsi potius primi uitam hominiano mediocriter illustrarint, uel hoc ipso quavis admiratione maiores, quod ab ipsis statim poeticae initiis in ea eminetissimi fuerint. Itaq; quo temeore Orpheus inter homines excellere coepit, & 1acrificia nobis primus ostedit,& a taedibus abstinendum esse docuit. Musaeus elegatissmis carminibus morborum nobis curationes,oraculas dedit. Hesiodus temecultura,stuctuu tepora, aratione'; diuinis carmi nibus coplexus est. Homerus quoq;,iis longe me lior,ex eo immortale gloria est consecutus, quod bona utiliaq; docuit, nerou uirtutes, militarisque disciplinae peritiam ac omniu fere quae in uita humana accidere possunt, exepla quoda quasi oraculo nobis ostedes: quasi peculiare sit poetam,prie clara mortalibus ciocumeta cu singulari poena

tu elegati a suppeditare: quod & uerissime Aristo

phanes in Ranis testatur. Quocirca cum tantum fructus ex poetam lectione percipi uideamus, quis neget eorum scripta assidue esse manibus teredar quis autem non ex iis optimu quenque esse de ligendum amrmetr His de causis cum& ipse inter bonarum literarum candidatos iandiu nomen d derim, earumq initia a poetis pro mei ingenii captu hauserint,tantam me in eis excellentiam inue nisse fateor ut etiam ad maturiore aetatem proue

istus, ab assidua illorum lectione diduci nullo mo a iii

9쪽

do potuerim. Quo in negociocu duos mihi praecipuos, Homerum ac Virgilium,quasi duces proposuerim: hi enim reliquos omnes tam Graecos ci Latinos poetas logo post se interuallo reliquerui, sicut eorti utriiq; a doctis omnibus miris ad coelum laudibus extolli summopere gaudeo, ita non parum dolet mihi, longe dispare esse nostris temporibus utriusq; fortuna. Cu enim graecae latina stiterae in uniuersis semae Europae partibus quae

Turcarum imperio non accesserunt, mirifice floreat, Virgiliiq; scripta in omnitiore sint,omnium

manibus terantur: Homerum pauci sere,neque ut tantum poeta decet,attingere audet,nempe quod minor sit ut arbitrorὶ eorum copia, qui Graecis,

si eorti qui Latinis literis sunt imbuti. quo fit ut in

tanto bonarii literarum prouentu,uehemeter doleam, Homerum,a quo ceu perent sonte, ut inquit

Ouidius, poetaru ora Pieriis aquis irrigantur, frigidius hominu manibus coirectari. aamobrem licet minime dubitem, Homeri gloriam non e mediocriter doctorum, sed ex eruditissimorum squi pauci semper fuerunt commendatione, ad sum inuin gradum peruenisse: quoniam tamen nihil eius operybus elegantius, nihil doctius, nihil magis uariti,ipsiq; rerii naturae similius existimo quae faciut ut illius lectione supra modii oblecterin utrusscius poema Latinis carminibus reddere constitui, ut etia mediocri eruditione praediti, aureas diuini poetae sententias, ingeniosaq; figmcta,occulta: ta

10쪽

me doctrinae reserta, mirumq; in cotexendis operibus arcislatum percipere ualeant. ex quo & illud fieri cuperem, ut pleri ni meorum carminu lectio ne,siquid modo illis elegas exprimere ualui,tato Homeri desiderio accederetur, ut ad ipsum se totos coserret, ipsa poetae mysteria longe melius ex proprio sente, quam ex nostra: musae rivulis hau sturi. Cum itaq; Odysseae manu primum admoli rer,octo eius libris absolutis,ubi ad Vlyssis narra tionii principium perueni, summa illis manu ini ponere,eorumq; lectionem omnibus communicare decreui. In quibus si laon poenitendam me Operam collocasse,ex doctoru iudiciis intelligam,etit cur sperem nostram operam non omnibus in posterum re inutilem. Caeterum hosce Homeri libros in lucem daturus, cuinam potius illos,q tibi, Rex pra tantiissime,nuncuparem, in mente mihi uenire no potuit. Nam Rege dignu opus,quippe regalis tum belli peritiae,tum summete in rebus aliis uirtutis & prudentiae exemplis resertit,cuina magis si eximio, omnibusque uirtutibus ornatis rinio Regi,erat inscribendiar Huc accedit, quod bonaruliterarum studiis ita es deditus, ut te de iis mire so licitum,nullis unquam occupationibus ab illis di duci posse animaduerterim. Quamobrem nec mi randum est,si tam singulare in iis iudicium es asse cutus, ut nullus sit neque Graecus neque Latinus cuiusuis argumenti scriptor, de quo no recti si me sententiam serre queas: quod uix pauci in bonis lia

SEARCH

MENU NAVIGATION