De lacedaemoniorum reipublicae supremis temporibus (222-146 B.C.) ...

발행: 연대 미상

분량: 128페이지

출처: archive.org

분류: 미분류

31쪽

libros composuit lin. Ergo non est mirandum si testo Plutarcho Sphaerus Cleomeni ad novas res moliondas si antiquam Spartanorum disciplinam restituendam

adjutor fuit 2ὶ Quum pariani pristini illa sortitudino

ot constantia ornati quae cum Zeno iiic impatientia conferri posset, reipublicae commodis Se impendorentit membra corpori magni Sese putareni, haud dubium ostquin Stoicis maximae admirationi essent, Sphaeriisque illorum virtutum in libris suis collaudar0 nisi orto eam verbis immodicis auxerit et aliquid adilutarchum do antiqua Spartanorum ciVitate in errorem rapiendum contulerit Prosecto in Lycurgi imitation om impulit Cleomenem, quum rempublicam ab uno legumlatore sapioni et omnipotente temperatam plerique philosophi Graeci comprobarent. Quapropter CleomeneS, credens Se Lycurgi vestigiis ingredi vim adhibuit, extrema ausus

est tyrannidemque occupavit 3ὶ Non solum Sphaeri praecopiis, sed Agidis exemplo ductus i), hoc quoquo consilium cepit ut in Spartanorum ditionem Pelopon- nosti redirent d)

Quum Cl0omenes civitatis statum esse convellendum putaro ad ejus laudem pristinam revocandam, prius tamen bollare coepit quam nova res moliret hir. Ei enim opus erat claro apud Vulgum rumore SSe. Itaque Ortunam expertus S impetumque in Achasos secit do

quibus Spartani querelam habebant 6ὶ Illi praetorem

1 DIOA LARRΤ. VII, 6. 2. Cleom. XI, 2.3. V. quid Cleomenos, ephoris intersectis, ad se excusandum in concione dixerit : PLUT. Cleom. X, 2-5. 4. Cleom , I, 2 llI, 2.5 POLYB. II, XLIX, 4. - Cleom. VII, 1. - PAUSAN. II IX, 1. 6. Cleom. IlI, 3.2

32쪽

Saepissime cro abant Aratum, qui pertinaciter insensus fuit Cleomeni, quum tyrannis et vulgi turbatoribus inimicitias denuntiassot 1 et Achaeorum societati

Summum imperium in eloponneso servare OnSti

tuisset 2ὶ Achaeis apud Leuctra victis 3ὶ Cleomenes ex

quinque ephoris quatuor mori affecit, OmneSque aut sere omnes divites, octoginta numero, in exsilium

pepulii ii Deinde concionem advocavit et leges novas tulit, quas nunc diligentius persequi debemuS.I. Cleomenes civitato largitus est pericu i sorma egregiis et bello idoneis 5ὶ, necnon peregrinis delectis 6). Nunc externis hominibus eo magis opus erat quod post novas res ab Agido cogitatas multi peri ceci ab

1. PLUT. Arat. X, 1.2. Cleom. III, 4.

3. Arat. XXxVI-XXXVII Cleom. VI, 2-3. 4. Cleom. VIlI X, 1. i. Cleom. XI, 2.

dubium est quin alienigenae illi jam Laeoniam inhabitassent. Non cito enim suscipere debes quae auctores quidam de enelasia Spartana dixerunt Dores quidem majore studio quam Athenienses caverunt ab externis, sed non eos semper et ex ratione repulerunt. THEOPOMPUS Schol. 9raec. in Aristoph. Aves v. 1013 reser peregrinos quadam die a Spartanis annona laborantibus pulsos esse. Ergo tunc peregrini in Laconia non erant perpauci Praeterea AUSANIA. III, I, 11 templa Ioui hospitali MMinervae hospitali dedicata in una Graecorum civitate, scilicet Lacedaemone commemorat. V. quoque FUSTE DE COULANGES, Ouv. Bech. p. 95, ei GUIRAUD, ορ. it. p. 152. His peregrinis erant praesidio proxeni Spartani, qui proxenis Atheniensibus sere similes erant. V. PAUL MONCEAUX, Prooeenies recques, p. 146 et seq.). Titulum habemus de jure praedii possidendi cuidam Ambraciens nomine Damioni a Spartanis dato, ea conditione ut Laconiam inhabitaret. LE BAS ADDINGTON-FOUCART, VOν. Archeol. ,1s a). Sed hoc decretum post civitatis statum a Cleomene tu batum verisimiliter actum est, nec alium hujusmodi litulum adhuc

cognoseimus.

33쪽

AZiolis rapti ossoni 1 i. Nisi mo alliti lutarchi sonsontia,

posthac fuerunt quatuor millia civium Spartanorum, praeter octoginti exsules, quos Cleomenes aliquando rostituendos pollieitus est. Doctissimus vir Schoemannarbitratur cives Omnes, Veter Vel nOVOS, descriptOSesso pro domicilio a quoque collocato in quin quo tribus, quas infitialis Romanorum imperatorum aevi invenias 2). Hanc sententiam approbamus. Eodem modo olim Athenis Clisthunos, libertis et peregrinis civitat donatis, tribus pro domicilio creavit, in quibus cives vetere cum novis confunderentur. ΙΙ. Cloomenes logem tulit ilo tabulis novis 33. Aut Agidis tabulas novas abrogatas fuisse, aut potiti e eo tempore multos e alienum contraxisse credendum St. III. Agrum viritim divisum et paries exsulibus ipsis aliquando revocandis assignatas esse a Cleomen sortΡlutarchus ij. Nihil amplius pro certo affirmari potest. At vorisimile est hunc regem sero paria secisse cum Agido Qui autom civibus votoribus vo adscripticiis agrum a coiivalle apud ullenen usque ad aygetum, Maluum et sellasiam assignare volebat 5ὶ Maleae voce notari peninsulam totam orientalem etiam terra civibus aSSignata non captam esse credimus 6j. multa

1. LUT. Cleom. XVIII, 2. - POLYB. IV XXXIV, 9. 2. SCH EMANN, Protegom. DXIII. 3. Cleom. X, 5. 4. Cleom. XI, 1. Hoc modo, Cleomenes agrum in quatuor millia et octoginta parte divisit, nec in quatuor millia et quingentas, ut Agis

rex.

5. Agies VIII. 6. Quae en im peninsula extra sines Spartanis relictas suis, quum lusecundo saeculo a C. se in libertatem vindicaverunt pleraeque civitates Laconiae australis, de quibus post dicendum At. V. inlaa, p. 93-95.

34쪽

Cleomenes civibus divisit campum Laconiae medium otuberiorem Eurota flumine irrigatuna quem sere eumdem fuisse atque veterem agrum ciVicunt arbitramur Reliqua Laconia ut olim usi sunt periinci, qui a Cleomene omissividuntur. Agis quidem campum circumiacentem in quindecim millia partium perloecis aptis ad arma assignandarum dividere constituerat; sed tempore jam ex

illo multi periinci ab totis rapti erant intur reliquos. aliis forma egregioribus civitatem tuom Hries dedit,

alii satis facito vitam egerunt, perice corum numero multum imminuto.

IV. Cleomenes antiquam disciplinam restituit, ut milites aboret olli prudentes, et eis macedonicam armaturam dedit s). V. Non solum Agidem Secutus, agrum dividendum,

novo cive creandos et exercitum emendundum arbitratus est, sed rei publicae ipsius constitutionum et magis iratuum descriptionem commutaVit, ut impirium suum firmaret. uum, Se abSente, certum hOininem summae rerum praeesse vellet, Euclidam fratrem suum coll0gam

sibi do dit 2ὶ Ephoros sustulit eorumque sella movit;

unam autem Servavit, in qua ad imperium exorcendum sese posuit 3 i. Hoc modo ephororum dominationum sere tyrannicam ad Se rapuit Praeterea, testeiati Sania, et θα κρατος της γερουσιας καταλύσας, πατροvόν ους τω λιγ ρ κατέστησεv1. Cleom. XI 2 XII, 3. 2. Cleom. XI, 2. - Cf. Agidis Cleom. cum Gracch. comy. V, 1. Frater et illius Agidis anseros a Cleomene nOVatas perierant PAUSAN. II, Ix, 1. - PLUT , Cleom. V. 3). Attamen familia Eurypontidarum nondum erat exstincla Cf. POLYB. IV XXXV, 13.)3. Cleom, X. 1. - FOUCAR arbitratur hanc sedem a se inventam se LE BAS-FoCCART 167 a).

35쪽

- 21 -

ἀυ αὐτω , 1 in De hoc dicio perplexo diu disceptatum

est Boeckli et Foucar Cleomenem vim senatu resol-ViSSe, non senatum ipsum, qui testibus Ροlybio, ausania ipso et titulis compluribus, perduraverit, haud immerito arbitrantur 2ὶ Quum imperatorum Romanorum aetate senatores Spartanos non amplius quatuor et Viginti numero suisse et in unum annum, nec jam in perpetuum creato esse, eiSque praerogativam primae deliberationis eis κροθουλεύει, ademptam eSSe conStei 3),nOVa eas res a Cleomene institutas esse, qui Senatus Agidis consiliis obsistentis meminisset, verisimile est ij. Ρraeterea ura nonnulla sonatoribus adempta cesserunt ad ex patronomos, quorum princep fuit eponymus anni 5 i. ex patronomos illos in senatu sedisse et Cleomenis partibus acerrime savisse credimuS. Ρlurimum autem gratiae comitate et simplicissimis moribus consecutus est Cleomenes 6ὶ Vere tamen tyrannus fuit et enim eum suisse tyrannum historici

antiqui putaverunt T).

Sic tuom onos effecit ut milites armis suetos haberet. Quo facto, bellum cum Arato gessit, ut ipse Achaeorum societati praeesset aut eam deleret 8ὶ Aratus, semel et

1. PAUSAN. II in 1.2. BoeCΚΗ, Cory Inscr. I, p. 605. - LE BAS-FOUCART, sub n' 194 a. 3. FOUCART. Oc cit. 4. LuTARcΗus Agis XI, 1 ostendit vim senatus εvτω προδουλευειvcOmstitisse et senatores noris rebus ab Agide cogitatis primum repugnasse. 5 De patronomia accuratissime BoeCΚΗ edisseruii, p. cit. p. 605-606. De patronomorum numero, V. quid FOUCAR demonstraverit, Op. t. ,

Arat. XXXVIII, 4. - LIV. XXXIV, 26.8. FUSTE DE CoULANGE Cite antique, p. 12 haec verba scripsit Clsiomhne oulut tenere te sigime simocratique k lout te Pelopon-

36쪽

saepius ab illo victus, in auxilium advocavit Antigonum DO Sonem, Macedonum regem, qui eloponnesiacis negotiis interveniendi occasionem avide amplexus estis). Quum pateret Cleomenem id tantum studere ut pris tinam parianorum laudem reVocaret, paupere alieni goni ab eo sesciverunt et Simul ac eloponnesum subegit, eam amisit. In his angustiis, ut opes o militos pararet, liberavit omnes lota tam pecuniosos ut se redimero posseni. Sic ad libertatem perduxit novom millia lotarum, si credis Macrobio, Sex millia, si credis lutarcho, qui Cleomenem cuique manumisso quinque minas atticas expr Sisse et hoc modo quin genta talenta, pecuniam amplisSimam, collegisse affir

mat 2ὶ Cui opinioni aegre assentimur. Multi quido milotae bene vivebant; sed lutarchus ipso alio loco

asserit inopia coactum Cleomenem in aciem processisse

apud Sollasiam 3ὶ Nec de totarum manumissorum

nhse m. Longe mihi alia mens est Cleomenes enim non sic se gessit quasi novas res circumferre et plebi indulgere vellet. Dicet aliquis pauperes omnium Peloponnesiarum civitatum in Cleomene spem posuisse cf. PLUT., Cleom. , XVII, 3; Arat. , XXXIX, 3h; at spem illam Cleomenes mistratus est, quum de Peloponneso in suam potestatem redigenda tantum laboraret. Quando enim Achaeis apud Hecatombaeum victis pacem obtulit, ab eis nihil aliud quam τη μγεμουια petivit Cleom. XV, 2. Quo tempore Ostremum ante Sellasianam pugnam cum Araio de pace actum est, parianorum rex solum postulavit ut crearetur τω 'Aχαιω ηγεμω PLUT., Arat . , XLI, 2). ullius civitatis captae statum commutavit ut plebi laveres. Civibus Argivis abulas novas dare noluit Cleom. . XX, ). Quin etiam, Μantinensium es Aratus urbavit, Cleomenes vero restituit Arat.

XXXVI, 1 Cleom. XIV, 1).

2. Cleom. XXIII, 1. MACROB. Saturnal. Ι, I, 34. - De libertis SpartaniS V. FUSTE DE COI LANGES, Muv. Rech. p. 66. De ilotis pro militibus adhibitis, v. oti v. Bech. p. 68, et SCHαΜANN, Antiq. reoqueS,I, 232-233. 3. Cleom. XXVII, 2. Si vel trecenia solummodo talenta receperat Cleomenes, ait POLYBIUS II Lxiii, in lacile illi sui bellum cum Antigono sustinere atque trahere.

37쪽

nec de militum Lacedaemoniorum numero aliquid certi

diei potest ii

Cleomenem, apud Sellasiam vicium et proturbatum, ad pra 'potent0m AEgyptiorum regem Ptolem Pum ΕVer-geiam, qui olim ei praesidi fuerat, perfugisse aiis constat Euclidas vero in pra3li interfectus est

Nunc Lacedaemoniorum reipublica Suprema tempora nobis consideranda sunt, quae saepissime missa et sere semp0r sustidio habita sunt. teri quo enim historici recentiore cum Bossu et inconsidurale dixerunt Lace daemonem, Cleomene edito, ultimo conatu ullum egi 8S0 3)

1. V. viii conjectura arbitratus fuerit DROYSEN, p. cit. IlI, 70, subnota. 2. POLYB., i, LXV-LXIX. - Quo anno Cleomenes ad Sellasiam victus fuerit non facile dici potest. ScΗcEMANN. Proleqom. A X), in praelorum Achaeorum lectione et in Nemeorum tempore argumento quidem incertissimo nisus, demonstrare voluit Cleomenem fugatum esse anni 221 a. C. aestatu. Et accessit AX LATT Quellen una Chron ol des leomen. leges p. 63 et seq.). BENEDICTO IEAE Histor Zeitschrist ann. 1881, p. 489 et seq. hoc non plaget, multas ob causas, et praecipue quod dicat POLYHIUS i V XXXu, 8-9 duos reges a Spartanis creatos esse circa anni 19 initium fere tertio anno postquam Cleomenes fugatus esset. EX Omnium Senion fia. velorum, nemo sui in exquirendis temporibus dili- genitor Polybio Annus igitur 222 fortasse repulendus est. Res vero Onest maximi mo inenti. 3. Disc. fur hist univers. III, VI.

38쪽

CAPUT I

Cleomene fugato et Lacedaemone occupata, Antigonus novas res actas artim tollit, partim servat. Multi LaceHemonii. r. Ecipue adolescentes Cleomenis consilia non relinquunt. Ρarta apud Sellasiam victoria, Antigonus Macedonum re Spartam urbem in ulla mole occupavit ut ab omni maleficio semporavit. Quum ad Poloponnesio a Cleomenis servitio abstrahendos se venisse contenderet, o libertatis se vindicem erret, famam mod0rationis

assectavit Eum Spartanis leges et civitatis patriam sormam roddidisse Polybius ut lutarchus asserunt li:

num recte, nobi examinandum eSt.

Sane quidem Antigonus restituit ephoros 2ὶ qui optimates olim juverunt ut novis rebus ab Agido ei Cleomene cogitatis acriter obstiterant. Decem annos ephori civita

39쪽

tum gubemiaturi erant Cleomeni vero et ejus fratri nemo Successit. Quamvis ex duobus regiis stirpibus noutra exstincta esset, neminem in regis Iuguli locum Antigonus sufficere voluit si et de quibus causis hoc modo se gesserit actio aestimari potest. Si Cleomeni successorum dedisset dignum, hic fortasse bella et novas res remolitus esset si indignum, vehementiu Lacedaemoniorum animos jam commotos incendisset 2). - Ρatronomi autem a Cleomene creati perduraverunt 3ὶ. Ergo pristinam civitatis formam non plane restituit Antigonus. Num saltem optimatibus Dorionsibus avoritet res aliquas praecipue dederit quaerendum est. Historici antiqui non diligenter exposuerunt quisuerit, Antigoni ope civitatis status, quae Vincula suerint communi Vilae, qua conditione usus Sit quisque ordinum Lacedaemoniorum Antigonus, ut nobis videtur, incolarum doscriptionem ad pristinum statum restaurare non

potuit. Haud enim dubium est qui it libortiro liqui Oxbollo in liburiat permansorint ij. Ex alia parte Cleomenes in

civitatem receperat multo periinco Vel peregrinOS.

Multi autum ci vos in bello, praecipue ad Sellasium, perierunt 5 pristini igitur cives, qui septingenti erant Agidis tempore, pauciores facti sunt, quum exceptis

quid senserit SciacEMANN antiq. Grecques, I, 233-234.

Cum RoYSE II, 8 l), numerum a Plutarcho auctum esse putamuS. Quae tamen Polybius enarrat pugnam fuisse cruentam et multos Lacedaemonios esse occisos demonstrani. POLYB. II, XVII-LXIX.

40쪽

octoginta optimatibus in exsilium pulsis Lacedaemono

mansisson et apud Sellasiam pugnavisssent necnon magna pars intersecti eSsent. Quae quum ita essoni, non recte, me judicio, ad Scripticios cives ab Antigono capit deminutos et in pertoecorum Sortem reductOSesso Schoemann arbitratus est l). Multis enim Spartanis in bollo occisis, magi quam unquam alia necesse erat novos homines in civitate habero. 0rogrinos in fompor illo et in posterum non solum non pulSOS sed magnis honoribus a Lacedaemoniis acceptos esse de crotum a Visulier et Foucar invenium demonstrare nobi Videtur, quo verisimiliter circa an mim 20 a in Lacedaemonii cuidam Damioni Ambracion si dederunt proxeniam, laudem jus communibus menSi Sconsidendi, immunitatem, denique, quod ad eum diem

Lacedaemonem urbem domicilio eligere cupiunt. Cureum civitate non donaverint soriasso dici potest. Non alit0 quam Athenienses, Spartani semper proxeni uia sunt ut per eos in aliis civitatibus quid ageretur cognOS-cerent et occulta arte componere possent 3, Quae

quum ita essent, Damionem manere civem Ambraciensem et in patriam suam saepe reverit, idcirco proXenum esse nec civem Spartanum quanquam Lacedae monem

domicilio habentem, Voluerunt. Ergo, ut quidem ego sentio, illi qui civitatem consecuti erant non eam amiserunt, satisque habuit Antigonus Octoginta exsules reStituere. Quamobrem agri

SEARCH

MENU NAVIGATION