Homeri Odysseae libri 8., Francisco Florido Sabino interprete, ..

발행: 1545년

분량: 165페이지

출처: archive.org

분류: 시와 노래

1쪽

c. 'i

2쪽

FRANCISCO VALES IO GALLIA RUM REGI CHRISTIANIS SI MO

Franciscus Floridus Sabinus S. P. D. Emper existimavi, Regum Rex praeliantissime,eos homines summa laude dignos esse,qui ut ma gis re st nomine caeteris se animatibus praestitisse ostenderent, fluxum atque umbratile mortalis uitae spacium aliquo immortali opere edito fulcientes, aliquando se uixisse testati sunt. Cu enim solis hominibus ratione uti posse concestim sit illi certe quibusvis pecudibus stupidiores uideri debent, qui mortali

tantum corpori inseruientes, suum nomen misere obscurare,quam immortalem animum propositis etiam gloriae praemiis exornare maluntaeu naturam ipsam etia in pinguioribus rudium animis nonullas quaeredae apud posteros quoad eius fieri possit immortalitatis scintillas posuisse,plurimis indiciis cognoscamus. Verum cum iis qui opus aliquod uiro dignum perficere conatur, uaria sint ad id consequendu proposita: qui certe altiore inter homines animo antecellut,aut ad summos Eo nores,imperiaque in capessenda Republica aut ad doctrinae studia totis se uiribus conserunt. Io lruna cum maxime laudandi sint,qui egregiis oporibus illustres,plurimum sibi,suis ciuibus orbique a ii

3쪽

osuerunt, dum aut Respublicas prudeter admi-iaistrant,aut imperia bellicis artibus proserut,prolatatae tutatur summam tamen etiam literaru studioses laude promereri par est: tum cludd aliorum

res gestas tradunt memoriae hominu sempiternae: tum quod ipsi plurimit per se nobis ad omne uitae genus expurgandum poliendumst i conserunt in re no me latet, uix satis inter doctos constare,quodnam scriptorum genus aliis anteferen dii existiment. Caeterum si rem ipsam propius spe etemus, nemo sane meo iudicio pudenter eam laur dem poetis praecipue tribuendam esse negauerit. i Nam ut omnia diligentius quaeramus:siue ek eruri, ditione, quae magnam nobis affert utilitatem,sive ex uetustate, scriptbru excelletia metiri uelimus, utrunq in poetis longe clarius quam in aliis enitescere videmus. Quia enim,obsecro,humanae ui tae utilius, magis', expetendum, quam Ioctarum2 scripta dicere audebimusZ cu non modo omnium t scientiarum uestigia in iis inueniantur, sed ab iis omnium doctrinaru scaturigines affatim effluxisse nemo sit qui ambigat. na ea quae ad instituendos hominia animos pertinet, in poetis, ut si usqua in aliis, uberrime inuentutum receptum. est,n5 modo aetate prouectiorum aninios, sed etiam puerorum ora, asssidua poetarum lectione esse formada. Ia quae ad antiquitate attinet,ita per se sunt conspicua,ut longiorem Oratione no desiderent. Enimuero supra Orpheum, Musaeum, Hesiodum, Homerum4,

4쪽

meru4, nullos in litetis, inodo paulo excelletiores Hebraeos latum excipio)floruisse uidebimus, cu ipsi potius primi uitam hominu no mediocriter illuurarint, uel hoc ipso quavis admiratione

maiores, quod ab ipsis statim poeticae initiis in ea reminetissimi fuerint. Ita quo temeore Orpheus f O secus,

inter homines excellere coepit, & 1actificia nobis ' , primus ostedit,&a caedibus abstinendum esse docuit. Muisus elegatissimis carminibus morborum ' . nobis curationes,oraculaisi dedit. Hesiodus terrae cultura,fructuu tepora, aratione'; diuinis carmi- rnibus coplexus est. Homerus quoq,iis longe me- Σ- hor,ex eo immortale gloria est consecutus, quod bona utilia. docuit, herou uirtutes, militarisque disciplinae peritiam,ac omniu fere quae in uita humana accidere possunt, exepla quoda quasi oraculo nobis ostedes: quasi peculiare sit poetaru ,p clara mortalibus documeta cu singulari poema

tu elegatia suppeditare:quod de uerissime Aristophanes in Ranis testatur. Q circa cum tantum fructus ex poetam lectione percipi uideamus, quis neget eorum scripta assidue esse manibus teredar quis autem non ex iis optimu quenque esse de ligendum affirmetrHis de causis cum& ipse inter bonarum literarum candidatos iandiu nomen d derim,earum4 initia a poetis pro mei ingenii captu hauserim,tantam me in eis excellentiam inuenisse fateor,ut etiam ad maturiore aetatem proueinctus, ab assidua illorum lectione diduci nullo mo-

a Ilit

5쪽

do potuerim. in negocio cu duos mihi praecipuos, Homerum ac Virgilium,quasi duces pro posuerim: hi enim reliquos omnes tam Graecos qLatinos poetas logo post se interuallo reliquerui,

sicut eoru utraq; a doctis omnibus mitis ad coe-

tum laudibus extolli summopere gaudeo, ita non parum dolet mihi, longe distare ei se nostris tem-lioribus utrius p fortuna. Cu enim graeco latinaeis iterae in uniuersis sernae Europae partibus quae Turcarum imperio non accesserunt, mirifice sto- reat, Virgiliis scripta in omni uore sint,omnium' manibus terantur: Homerum pauci sere,neque ut tantum poeta decet,attingere audet,nempe quod minor sit sui arbitror eorum copia, qui Graecis,

si coria qui Latinis literis sunt imbuti. quo fit ut in

tanto bonaru literarum prouentu,uehemeter do

leam, Homerum,a quo ceu perent sonte,ut inquit Ouidius, poetaru ora Pieriis aquis irrigantur, sti fidius hominu manibus coirectari. amobrem licet minime dubitem, Homeri gloriam non e me diocriter doctorum, sed ex eruditissimorum squi pauci semper fuerunt j commendatione, ad summum gradum peruenisse: quoniam tamen nihil eius operibus ele Rantius, nihil doctius,nihil magis uariu , ipsiq; rerii naturae similius existimos quae faciut ut illius lectione supra moda oblecter) utruqeius poema Latinis carminibus reddere constitui, ut etia mediocri eruditione praediti, aureas diuini poetae sententia , ingeniosas figmeta,occultae ta

6쪽

me do nae reserta, mirums in cotexendis ope ribus artificium percipere ualeant. ex quo & illud fieri cuperem, ut plenoe meorum carminii lectio ne,siquid modo illis elegas exprimere ualui,tato Homeri desiderio accederetur, ut ad ipsum se totos coferret, ipsa poetae mysteria longe melius ex proprio sonte,quam ex nostra: muse rivulis hau stari. Cum itaq; Odysseae manu primum admoli rer,octo eius libris absolutis,ubi ad Vlyssis narra conu principium perueni, summa illis manu imponere,eorum lectionem Omnibus communicare decreui. In quibus si non poenitendam me operam collocasse,cx doctoru iudiciis intelligam erit

cur sperem nostram operam non omnibus in posterum sere inutilem. Caeterum hosce Homeri libros in lucem daturus, cuinam potius illos,q tibi, . Rex praestantissime,nuncuparem, in mente mihi uenire no potuit. Nam Rege dignu opus,quippe regalis tum belli petitiae,tum summae in rebus aliis

uirtutis de prudentiae exemplis resertu,cuina magis j eximio, omnibusque uirtutibus ornatissimo Regi,erat inscribendur Huc accedit,quΘd bonarii literarum studiis ita es deditus, ut te de iis mire se licitum, nullis unquam occupationibus ab illis di

duci posse animaduerterim. Quamobrem nec mirandum est,si tam singulare in iis iudicium es asse-lcutus, ut nullus sit neque Graecus neque Latinusi cuiusuis argumenti scriptor, de quo no rectis inaesententiam serre queas: quod uix pauci in bonis ii - a iiii

7쪽

teris a pueritia uetiati potuere consequi. Na Graecis praecipue literis tam impense iam inde ab adolescentia fauisti,ut maximum earum seminariu c5tra ineptorum quorunda latratus in Gallia,Ob earum studia iam omnibus nationibus suspicienda, tuis auspiciis sit excitatum : atque ut uberiore do ctis Graecorum auctorum copiam suggereres,plurima indide exemplaria magno impedio in tuam lbibliothecam colligeta curaueris. in re Pto- j

lemaeu Philadelphum Aegypti regem, qui de ipse

copiosam bibliotheca inhvxit, proculdubio uicisti. od enim ille integris adnuc, nullamque ruinam passis auctoribus, facile praestare potuit: maiore ipse tum sumptu tum etiam industria per fecisti: hoc quoque nomine illi citra c5trouersiam lanteferedusiquod quae ille in paucorum usum, de leorum tantum qui Aegyptum inuisein, college- ιrat: uniuersis ip1e dc tibiciis uiuentibus impartiti

conaris,du Gr cis typis quibus nihil unst in eo genere pulchrius,nihil elegatius, nihil denis ab lutius uisum esse censeo tuo iussu formatis,tot summoru hominu labores in luce prodire coeperunt. nomineplurimum tibi debet Eusebius Caesariensis: qui cu per multa secula exul ac pene ue- etustate absumptus delituisset, nunc demum te iu- . lbente invulgatus , per doctoru ora cu magna tua laude passim uolitat. od ut in reliquis efficias tot excellentes auctores in tuo Musaeo rediuitii, summis a te precibus cotedui, si modo squod aiut

in currentil

8쪽

currenti calcaria addere par est,ac non potius eam tibi laudem peculiari quoda modo uindicare c5- tendis. nuis enim reliquos qui ante te uixerui Galliae Reges, bellicis laudibus ita excellas,ut plura prope ipse bella gesseris,quam illi audiuerint: ut

tamen illi in aliquam eius gloriae partem sint rese rendi ,haec sane tua in bonas literas, eorum, i pro- sessores ossicia,te unum ornant,tibi uni sempiter num decus pariunt. Quocirca si in tuas laudes dis fusius tot nominibus impulsus progredi niterer, uerendum mihi esset, ne in eum campum pedem

inferrem, in quo dissicilius sit orationis exitum stprincipium inuenire: cum non tantum ob ea quae

diximus, te ita conspicuum reddideris, sed omnia quae uel mediocris fortunae homines cognosse parsit, exactissime teneas: & quod in maximo Rege uix per coniecturam quaeras,ille mihi uideare,quem Homerus hoc in opere essingit. Maene quis aurita fide a me dici existimet, n5 sine magna animi delectatione frequetissime mihi coram uidere contigit,postqua a Paulo III summo P5tifice nihil maius meliusve terris Fata donauere, bonaque diui) Horatii Farnesii eius nepotis summae spei pueri μυ- ν ἡ ρ in tuam aulam nlisus sui. quod cum magnae mihi felicitati cessisse existi

mem, nO me omnino operam lusisse arbitrabor, si has laborum meorum in uertendo Homero primiti as, hilari uultu acceperis . nam & ad reliqua uerteta me magis ac magis accendes, & onere no

9쪽

earuo leuabis, si magnae dissicultatis opus aggressum tuo quod plurimi facio) iudicio,tuaque auctoritate probatum,contra malignorum inuidiam calumniasque longe audentiorem magisque corr- firmatum reddideris. Vale.

10쪽

ARGUMENTA IN OCTOIequentes Homeri Od seae libros,Fran

cisio Florido Sabino ausiore.

ARG. PRIMI LIBRI.

C oncilium reRor Superum uocat,atque hominum Rex S ideream infedet tandem ut Laistius beros I npatriam letus remearet ab aede Cabsus, a M issus ab Ognia post quae Tritonia Pallas. v I ' u IT clemachum usura, Ithacam defendit in altari. 4 Z A. O ra ducis referens Tapbiorum Caesia Mentae. .i C um multa interse uariosermone dedisscnt, D tua monet iuuenem,genitoris ut ascrafata . LN osse queat, Ion accedens ad Nc ora primum, ZD cis Spartam adfauo Menctium crine uebatur.

I Udeamsese ostendens di cedit, o inde , H

L aeta proci cc Iebrant altis conuiuia tectis. S E C V N D I iA urora at currus ubiprotulit orta rubentes . C oncilium indicens generoso crctus VII sse, C ollistis Itbacae populis non pauca profatur. II mpcrat inde procis, Laertae ut liminepulchro M DE grcs,camas alias mensasque requirant. TI nde deae monitis, quaepoctorema toebat, HI n P Lu ire parans Spart que, uiatica large A ccipit illa dedit nanque Eur clispercv i.

SEARCH

MENU NAVIGATION